Exhibitions

Current ExhibitionV

Upcoming ExhibitionsV

  • There are no upcoming exhibitions at the moment.

Previous ExhibitionsV

DANIEL BODNER | Schemer

12 January 2019 - 16 February 2019

 

In de nieuwe serie schilderijen van Daniel Bodner genaamd Schemer  toont Bodner het licht aan het einde van de dag. Het moment dat het daglicht overgaat in het schemerlicht. Alles is niet meer zo helder. Vage contouren van o.a. menselijke figuren die zich voortbewegen. Dit alles aangelicht door kunstlicht van straatverlichting en verlichting uit de bebouwde omgeving. De natuurlijke wereld die door de mensgemaakte wereld is gedefinieerd. Daniel Bodner’s oudere schilderijen wekten de indruk alsof het licht - in plaats van een verfkwast – de voorstelling op het doek heeft gebrand. De vluchtig opgezette composities benadrukken een soort directheid; alsof de gebeurtenissen plaatsvinden op het moment dat we zijn schilderijen bekijken. In de nieuwe serie schilderijen  nu focust hij meer op het donker. In dit nieuwe werk wordt de duisternis verlicht en bepaald wat wij kunnen zien

Gloedvolle interpretaties

In de doeken van Daniel Bodner zie je mensen door het Vondelpark in Amsterdam lopen. De contouren van een enkele passanten steken scherp af tegen het kunstlicht van de straatverlichting. Sinds zijn academietijd houdt Bodner zich bezig met het in olieverf vastleggen van de ruimte, de menselijke figuur in die ruimte, en de relatie tussen die twee. Bodner zoekt daarbij naar een tussenvorm waarin hij aanstuurt op een botsing tussen een model met een modernistische – ofwel platte – ruimte en een model met een meer traditionele benadering, zoals in de landschapschilderkunst gebruikelijk is. Bodner’s schilderkunstige weergave van de door hem gefotografeerde straatscenes is niet zozeer realistisch, maar betreft veel meer een interpretatie. De bedoeling van Bodner’s penseelstreken verschilt duidelijk van wat we aan de oppervlakte waarnemen. Zo schildert Bodner de omgeving op de achtergrond en de schaduw van de figuren op de voorgrond, heel bewust in dezelfde verflaag. Daardoor bevinden ze zich formeel in hetzelfde vlak, terwijl ze representatief gezien juist op verschillende niveaus staan. Ze maken en ontkennen de ruimte op hetzelfde moment. Bodner: “In mijn schilderijen knallen twee verschillende ruimtes op elkaar. En ik benadruk vooral tegenstellingen: is wat we zien object of schaduw, plat of tweedimensionaal, licht of donker, dag of nacht?” 

Daniel Bodner (Milwaukee, 1963 )

Kreeg zijn opleiding aan de University of Wisconsin in Madison, waarna hij naar New York vertrok voor zijn vervolgopleiding. In 1990 vestigde Bodner zich voor langere duur in Amsterdam, waar hij vijftien jaar is blijven wonen en werken. Tussen 1990 en 2005 had hij diverse exposities in ons land, terwijl hij gelijktijdig ook regelmatig in de VS exposeerde. In 2005 keerde Bodner terug naar New York, waar hij sindsdien de helft van het jaar verblijft. De andere helft van het jaar verblijft hij in Nederland. Zijn op New York gebaseerde cityscenes exposeerde Bodner de afgelopen jaren in toonaangevende galeries in o.a. Keulen, Berlijn, Chicago, New York en Amsterdam. In 2012 had hij een belangrijke overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum Kampen, ter gelegenheid waarvan de catalogus A third space 1993-2011 verscheen. Twee jaar terug werd hem de Lillian Orlowsky en William Freed Foundation Grant, toegekend. In 2017 ontving hij de eervolle opdracht om een groot werk te maken voor de collectie van de stad Louisville, Kentucky. Verder vond in 2018 een succesvolle presentatie plaats op VOLTA NY (de side fair van de Armory).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Dusk, the latest series of Daniel Bodner paintings, the light at the day’s close is the central focus-- specifically that moment when clear daylight is subsumed by the softer, more uncertain tones of dusk. He elaborates on that moment when objects begin to lose their sharp edges, and vague forms, including those of human figures, loom and surge by. The world he depicts is a natural world as defined by the artificial, human-made light of street lamps and surrounding buildings.

Daniel Bodner’s older paintings evoke a light born not so much of brushstrokes but instead seemingly seared into the very fiber of his canvases. The apparently ephemeral compositions of this earlier work underscore a certain pure directness, giving the viewer the impression that the depictions within the paintings occurred just as the viewer’s gaze settled upon them. In this new series, his keen eye turns increasingly to the darkness;  in bringing his own light to that dark, Bodner gives shape what we are able to see, and interpret.

Luminous interpretations

People stroll through Amsterdam’s beloved Vondel Park in the works of Daniel Bodner. The contours of some are quite sharply etched against the artificial glow of streetlights. From his Academy days onward, Bodner has felt compelled to closely examine public spaces, human figures in these spaces, and the subtle interactions between these two elements. Additionally, Bodner has explored the merging of the more modernist--even ‘flat’ space--with a more traditional approach, as found in the painting of landscapes. Bodner’s approach to painting scenes that he has photographed veer not so much toward pure representation as they do carefully calibrated interpretation. The intentions guiding Bodner’s brushstrokes qualify what we might initially perceive from the surface. In this way, Bodner chooses to pull the prominent ambient space into the background, while the shadows of the people are brought to the foreground. This deliberate integration into the same layer of paint results in two elements normally viewed at different depths of field being pulled together into one, simultaneously making and denying the space, as it were. Bodner explains that “in my paintings different visual fields, or spaces, crash into one another. I particularly seek to emphasise contrasts: are we seeing an object or its shadow; something one dimensional--or two; lightness or dark; day or night?”  

Daniel Bodner (Milwaukee, 1963)

Following his graduation from  the University of Wisconsin in Madison, Bodner pursued advanced studies in New York City. Bodner moved to Amsterdam in 1990, where he lived and worked for fifteen years. From 1990 to 2005, Bodner regularly had shows in both the Netherlands and the US. Since 2005, Bodner has divided his time between New York and Amsterdam. His New York City scenes have been featured in leading galleries of Berlijn, Cologne, Chicago, New York, and Amsterdam, among other cities. In 2012, the Stedelijk Museum Kampen featured his work in a significant retrospective exhibition, which included publication of his extensive catalogue A Third Space 1993-2011. He was awarded the prestigious Lillian Orlowsky en William Freed Foundation Grant two years ago. Last year, he received a commission to create a major piece for the city of Louisville, Kentucky’s art collection. 2018 has continued to be busy, including a successful presentation of his work at VOLTA NY, the side fair of the Armory.

Artworks

Vondelpark 1
Vondelpark 2
Vondelpark 3
Winter 1