Exhibitions

Willem van den Hoed: Coming Home

08 September 2018 - 13 October 2018

De ruimtelijke fotowerken van Willem van den Hoed bewegen de kijker tot observeren, analyseren en wegdromen. Zijn gefotografeerde uitzichten vanuit grootstedelijke hotelkamers werken als een magneet; je kunt er eindeloos naar kijken. Door de scherpe weergave en de vele details maakt Van den Hoed grootstedelijke werelden voor ons oog toegankelijk. En dan de voorbereiding: ook die is heel precies. Zo let hij bij de keuze van een hotel zowel op de hoogte en het uitzicht, als op het interieur van de kamer. Hierdoor kan hij een vorm van synergie laten ontstaan tussen binnen- en buitenruimte. Duizenden digitale opnames, met verschillende belichting in de loop van de dag of nacht gemaakt, voegt hij vervolgens thuis op zijn computer samen tot panoramische vergezichten, die bijna altijd het kamernummer als titel hebben.

Nieuwe werelden
Hoewel de binnenruimtes en steden accuraat zijn weergeven, zijn de fotowerken van Van den Hoed niet primair documentair. Het gaat hem zowel om de geometrie in de kamer of de achterliggende stad, als om de grafische elementen die je daarin aantreft. Zoals in fotowerk 405, gefotografeerd in Ohana, Yanagawa uit 2013: een toonbeeld van rust en evenwicht door de uitgebalanceerde compositie en de hoek waaronder de (hotel)kamer gefotografeerd is. In fotowerk 3116 zie je het Conrad Hotel in Seoul, een gebouw dat zichtbaar is vanuit zijn appartement in Seoul. Hij fotografeerde van buiten naar binnen en weer terug naar buiten met in de weerspiegeling de appartementsgebouwen van Yeouido. De houding van de menselijke figuur doet denken aan Morning Sun van Edward Hopper. (Denkbeeldige ondertiteling: “Swapping recepis with Jo”.)

Werkwijze 
Ook de werkwijze van Van den Hoed wijkt sterk af van wat gebruikelijk is: Thuis in Amsterdam bestudeert hij op het internet plattegronden van hotelkamers in buitenlandse metropolen. Vindt hij een interessante kamer, dan maakt hij eerst een tekening van de compositie die hij in zijn hoofd heeft. Die tekening wordt dan het ontwerp voor het uiteindelijke fotobeeld. Vervolgens reist hij naar het bewuste hotel, boekt een paar nachten, en maakt een paar duizend opnames gedurende de dag en de nacht. Die enorme hoeveelheid opnames is noodzakelijk om elk onderdeel in de foto van de juiste belichting te voorzien. Eenmaal thuis ontwerpt hij een lijntekening op de computer en vult die langzaam op met stukjes digitaal fotomateriaal. Zo gebruikt hij fotografie als ware het verf, waarbij de geometrie van de kamer en het landschap een grote rol spelen. Met behulp van een digitaal, grafisch programma voor fotobewerking kan hij de nadruk op verdwijnpunten, schaduwen en spiegelingen leggen; elementen die hij ook in zijn eerdere beroep als architect gebruikte

Willem van den Hoed (1965)
Willem van den Hoed woont en werkt in Amsterdam en Seoul. Hij werd in de jaren tachtig opgeleid tot architect aan de TU Delft. Sinds 2002 presenteert hij zich voornamelijk als fotograaf en exposeert zijn digitale prints veelvuldig in zowel binnen- als buitenland. Eerder had hij solotentoonstellingen in Kunstraum Berlin (2004) en Galerie Litfaßsäule München (2007). In 2016 nam hij deel aan de Art Fair Tokyo. In Nederland was zijn werk te zien in Museum het Prinsenhof (2012) en Museum het Valkhof (2013). Daarnaast werd zijn werk op diverse kunstbeurzen gebracht waaronder Art Amsterdam (2008 - 2009) en Art Rotterdam (2008-2011). Roger Katwijk bracht zijn werk op PAN Amsterdam (2016-2017) en op de KunstRAI (2017-2018), en heeft nu samen met de kunstenaar een uitgebreide solotentoonstelling ingericht. Dit voorjaar verscheen een oeuvre-catalogus met Van den Hoed’s fotowerken bij uitgeverij Lecturis onder de titel Coming Home. Deze beslaat de periode 2008-2018.


The expansive photo works by Willem van den Hoed move the viewer to observe, analyze, and dream. His views, captured from metropolitan hotel rooms, are hypnotic, and can be gazed at endlessly. Containing exceedingly sharp reproduction and countless details, Van den Hoed’s work makes vast metropolitan worlds accessible to our eyes. The preparation for these renderings is as precise. In the choice of hotel, for example, he keeps a keen eye on both the height and the view in the distance as well as the room’s interior, creating a synergy between indoor and outdoor spaces. Van den Hoed takes thousands of images, each with lighting that shifts according to the time of day or night. Once home, he then meticulously combines these digital images to create panoramic views on his computer, which almost always have the room number as their title.

New Worlds
Although inner spaces and cities are accurately represented, Van den Hoed's primary intent is not to document. His focus is the geometry in both the room and the underlying city,  as well as any other graphic elements. Photo work 405, photographed in Ohana, Yanagawa from 2013, is a shining example of peace and balance through the careful composition and the angle at which the (hotel) room is photographed. In photo work 3116 the viewer sees the Conrad Hotel in Seoul, a building visible from his own apartment in Seoul. He photographed the interior from outside and from the inside again, with Yeouido's apartment buildings in the visible reflection, and the human figure reminiscent of Morning Sun by Edward Hopper. (Imaginary subtitle: "Swapping recipes with Jo".)

Method
Van den Hoed's unique creative method differs from the customary approach. From his Amsterdam home, he begins by studying online maps of hotel rooms in metropolises around the world. Once he finds a room that intrigues him, he begins by sketching the composition he has in mind. The drawing becomes the design for the final photo image. Having booked a few nights, he then travels to the hotel in question, where he takes thousands of day and night shots. The enormous amount of recording is necessary to provide every single element of the photo with the correct lighting. Once home, he designs a line drawing on the computer and methodically fills it up with digital photo material. He uses photography as if it were paint, creating a piece in which the geometry of the room and the landscape play a central role. With the aid of a graphic program for photo editing, he can emphasize vanishing points, shadows, and reflections, all elements he also used in his earlier profession as an architect.

Willem van den Hoed (1965)
Willem van den Hoed lives and works in Amsterdam and Seoul. Trained as an architect at TU Delft in the 1980s, he has been working since 2002 primarily as a photographer, regularly exhibiting his prints both at home and abroad. He has held solo exhibitions in Kunstraum Berlin (2004) and Galerie Litfaßsäule München (2007). In 2016, he participated in Art Fair Tokyo. His work has been featured in the Netherlands at Museum het Prinsenhof (2012) and Museum het Valkhof (2013). In addition, his work was shown at various art fairs, including Art Amsterdam (2008 - 2009) and Art Rotterdam (2008-2011). Roger Katwijk presented his work at PAN Amsterdam (2016-2017) and at the KunstRAI (2017-2018), and has now set up an extensive solo exhibition with the artist. This spring, an oeuvre catalog with Van den Hoed's photo works was published by publishing company Lecturis, under the title Coming Home, covering the period of 2008-2018.