Exhibitions

Current ExhibitionV

Upcoming ExhibitionsV

  • There are no upcoming exhibitions at the moment.

Previous ExhibitionsV

Georg Küttinger & Martijn Schuppers

24 June 2018 - 28 July 2018

Finissage: Saturday 28 July | 16:00 - 18:00

 

Georg Küttinger: ‘Landscapes remixed volume II’ /  landschapsfotografie

Martijn Schuppers: ‘Cassini’ / recente schilderijen

De laatste zomertentoonstelling  biedt een uitgelezen kans om kennis te maken met de fotografische landschappen van de Duitse fotograaf Georg Küttinger en de complexe schilderijen van Martijn Schuppers. Beide kunstenaars hanteren een grote mate van fantasie en vrijheid bij de uitvoering. Daardoor ontstaan uitzonderlijke werken  die weinig meer van doen hebben met het oorspronkelijke landschap (Küttinger) of met  traditionele opvattingen over schilderkunst (Schuppers). Om dit verschil in werkwijze en opvattingen zichtbaar te maken, heeft de galerie twee afzonderlijke solopresentaties ingericht met het werk van deze kunstenaars.

Georg Küttinger (München 1972)
In de spectaculaire fotowerken van de Duitse fotograaf Georg Küttinger is de kracht zichtbaar waarmee de gefotografeerde landschappen door de kracht van de natuur gevormd zijn. Voor zo’n fotowerk maakt Küttinger honderden opnames op verschillende tijdstippen en dagen. Later voegt hij die samen tot een heel nieuw landschap, waarin de aandacht van de kijker wordt getrokken door zich herhalende zichtlijnen, visuele sporen en perspectivische vertekeningen. Neem het werk Niagara Falls 3, dat is samengesteld uit honderden afzonderlijke opnames die in de tijdspanne van een lange dag genomen zijn. De camera volgde de waterval in smalle banen steeds van boven naar beneden. Later zijn al die honderden opnames samengevoegd tot één beeld. Daarin is duidelijk te zien hoe verkleuringen in het water de verschillen in lichtinval gedurende de dag reflecteren. Ingenieuze fotografie die door Küttinger’s manier van werken sterk verwant is aan schilderkunst.
Georg Küttinger doorliep de Technische Universität München en begon zich halverwege die opleiding meer en meer toe te leggen op fotografie. Zijn werk wordt inmiddels wereldwijd verkocht door galerieën in Duitsland, Zwitserland, Italië en België. Küttinger  nam eerder deel aan fotobeurzen als Photo España in Madrid, Photolucida in Portland (VS), en Kiaf te Seoul (Zuid-Korea). Zijn werk was ook te zien op de Berliner Liste en Scope Basel, tijdens Kunst Zürich en de Art Fair 21 in Keulen. In Nederland wordt hij exclusief door Roger Katwijk vertegenwoordigd.

Martijn Schuppers (1967)
De complexe schilderijen van Martijn Schuppers ontstaan door het gebruik van acryl-alkyd- en olieverf. Door toepassing van oplosmiddel en door gebruikmaking van een doorgaand proces van raster-handelingen herschikt Schuppers de verf zodanig dat nieuwe beelden ontstaan. In de Pentimenti installaties werkt hij nog eens extra met UV-licht oftewel Black-Light. Het levert een diagnostische blik op de schilderkunst op: schilderkunst met zichzelf als onderwerp. Kunsthistoricus en schrijver Frank Reijnders over Martijn Schuppers:

“De realiteit in de werken van Schuppers bestaat slechts dankzij zijn schilderkunstige fantasie; ze is niet zozeer nagebootst als wel opgeroepen en overtroffen. De illusie heeft zich verplaatst. Weliswaar bestaat de illusie in het werk van Schuppers nog steeds bij gratie van het verfweefsel dat haar tegelijkertijd op afstand houdt, maar de aura van zijn werk is eigentijds hightech. Dat laatste komt vooral door het fluorescente kleurgebruik, dat niet geïnspireerd is door het licht van de natuur of door het religieuze licht dat ‘van boven’ komt, maar door het artificiële licht van monitoren.”
Martijn Schuppers doorliep de Academie Minerva in die stad en kreeg zijn vervolgopleiding aan het Hunter College in New York en het Frank Mohr instituut in Groningen. In 2006 had hij zijn eerste museale solotentoonstelling Unisono 14:The Nature of Painting in het Stedelijk Museum Schiedam. Twee jaar later presenteerde hij zijn werk samen met Koen Taselaar tijdens de Solo Projects, een sidefair van Art Basel. Ook nam hij eerder deel aan diverse belangrijke tentoonstellingen in Duitse kunstinstituten. Zijn werk was onder andere te zien tijdens zijn solotentoonstelling Pentimenti in het Museum für Gegenstandsfreier Kunst in Otterndorf (DE). Werk van Martijn Schuppers bevindt zich in de collecties van binnen- en buitenlandse musea, waaronder het Stedelijk Museum Schiedam en het Centraal Museum Utrecht. Ook is zijn werk opgenomen in bedrijfscollecties als die van AKZO Nobel, Aegon, Gasunie, LUMC en Rijnstate. In 2005 voerde Schuppers een prestigieuze opdracht uit in één van de vergaderzalen van de Raad voor de Rechtspraak in Den Haag. Eerder dit voorjaar nam hij deel aan de groepstentoonstelling Uit Zicht in het CBK Emmen, met onder andere werk van Berndnaut Smilde.


Georg Küttinger 
‘Landscapes remixed volume II’ /  landscape photography

Martijn Schuppers 
‘Cassini’  / recent works

Galerie Roger Katwijk will feature both the exquisite landscapes of German photographer Georg Küttinger and the elaborate paintings of Martijn Schuppers in its final exhibition of the summer season. Both artists make liberal, free-wheeling use of fantasy in their artistic approach. From this comes exceptional work that bears little resemblance to the original landschap, as in the case of Küttinger, or a more traditional approach to painting, as with Schuppers. To underscore the differences in stylistic choice and interpretation, the gallery has brought together two separate solo presentations of these artists.

Georg Küttinger (Munich 1972)
In the spectacular photographic work of German artist Georg Küttingr force becomes visible, in the sense that the landscapes featured are very markedly formed by the power of nature. In order to create such work, Küttinger captures hundreds of images at different times, and sometimes different days. He brings these manifold images together, creating an entirely new landscape, one in which the attention is drawn to repeating sight lines, visual traces, and distortions of perspective. For instance, Niagara Falls 3 is a compilation of hundreds of unique images taken in the span of a single day. The camera follows the water’s flow steadily in a narrow circuit from top to bottom. The hundreds of images are merged into a single image, one in which the colour shifts of the water as the day progresses become quite apparent.These works showcase technically high level photography that in Küttinger’s hands bears a strong and haunting correlation to painting.Georg Küttinger attended de Technische Universität München with a focus on photography. Since then, his work has been sold worldwide, including in German, Swiss, Italian, and Belgian galleries. Küttinger has taken part in well-regarded photography exhibitions such as Photo España in Madrid (Spain), Photolucida in Portland (US), and Kiaf in Seoul (South Korea). His work was also spotlighted in Berlin’s Liste, Basel’s Scope, Kunst Zürich and Art Fair 21 in Cologne. 

Martijn Schuppers (1967)
The complex paintings of Martijn Schuppers are created  using acrylic alkyds and oils. Through the judicious application of solvents and ongoing use of a screen, Schuppers rearranges the various paints in order to allow images to appear. In the Pentimenti installations he additionally works with UV-licht, commonly referred to as black light.This results in a critical examination—the art of painting with painting itself as the subject. As art historian and writer Frank Reijnders puts it: “Realism in the works of Schuppers exists only due to his painterly imagination. Reality is not so much imitated as it is called out, and surpassed. The illusion has shifted. Although the illusion in Schuppers' work remains present while distant thanks to the paint, the aura of his work is thoroughly contemporary high-tech. The latter is mainly due to the fluorescent use of color, which is inspired not by the light of nature or a religious glow from above, but rather by the artificial light of monitors. "

Martijn Schuppers attended Academie Minerva in Groningen, continuing his studies  at Hunter College in New York and the Frank Mohr instituut in Groningen. In 2006 his first solo museum exhibition, Unisono 14: The Nature of Painting, opened in the Stedelijk Museum Schiedam. Two years later he jointly presented work with Koen Taselaar during the Solo Projects, a side fair of Art Basel. He has also taken part in a range of notable exhibitions in German art institutes. His work was also presented in the solo exhibition Pentimenti in het Museum für Gegenstandsfreier Kunst in Otterndorf (DE). Martijn Schuppers’s work can be found in national and international museums, including the Stedelijk Museum Schiedam en the Centraal Museum Utrecht. His work is included in the art collections of AKZO Nobel, Aegon, Gasunie, LUMC en Rijnstate. In 2005 Schuppers carried out a prestigious commission for one of the meeting halls of the Raad voor de Rechtspraak in Den Haag. Earlier this spring, he was featured as a member of the group exhibition Uit Zicht in het CBK Emmen, which also included work by Berndnaut Smilde, among others.

Artworks

Georg Küttinger, Laguna 4 (fragment), Italy, 2018
Martijn Schuppers, #1808 (Cassini), 2018