Exhibitions

JOHN O'CARROLL

12 May 2018 - 16 June 2018

'PLACE - Alchemy of Nature'

Extended untill 16 June

Het recente werk van John O’Carroll (Cornwall, 1958) vormt de neerslag van het landschap waar hij de afgelopen jaren doorheen is gereisd. Met een studio in Dakhleh Oasis (Egypte) en een atelier in Cornwall is hij in staat heel verschillende landschappen en culturen aan een onderzoek te onderwerpen. Daarnaast is zijn werk beïnvloed door de oude Keltische cultuur en de daarin voorkomende symbolen en manuscripten. Zijn studie naar de structuur en bodemgesteldheid van het Egyptische woestijnlandschap en de daarin opgegraven artefacten brengen kleur en exotisme in zijn schilderijen. De woeste kust van Cornwall levert weer andere ideeën op; in fraaie zwart-wit en grijstonen geeft hij het tegen de rosten opspattende water weer. Zo brengt hij het beste van deze werelden bijeen.

Voor zijn nieuwe serie werken heeft O’Carroll voornamelijk gebruik gemaakt van goud, gesso en temperaverf; materialen die werden gebruikt in vroegchristelijke, koptische iconen die hem mede inspireerden tot het maken van deze serie. Ook de vroege iconen uit het Grieks-orthodoxe klooster St Katherine in de Sinaï woestijn – waar O’Carroll een tijd tussen de monniken verbleef – hebben zijn werk blijvend beïnvloed. Naast bladgoud heeft O’Carroll in zijn schilderingen nu ook koperblad verwerkt, waarmee hij een alchemistisch oxidatieproces naar zijn hand weet te zetten. Met deze bijzondere materialen geeft hij een schitterende interpretatie van deze werelden weer; zowel het landschap in Cornwall als dat in Egypte liggen immers aan de rand van de menselijke beschaving. Plaatsen waar vanwege de bodemgesteldheid en het klimaat menselijke bewoning nauwelijks mogelijk is. Hierdoor kom je als kunstenaar in contact met het landschap en haar geschiedenis te staan; het wordt een plek om te reflecteren en stil te vallen. Op de tentoonstelling bij Roger Katwijk toont O’Carroll ook enkele houten objecten, die zijn afgeleid van opgravingen in het kader van het Dakleh Oasis project in Egypte. Een project waaraan O’Carroll als archeologisch tekenaar is verbonden. Ook laat hij diverse 3D prints zien van een Paleolithische handboog die hij in de Sahara aantrof.

De Britse kunstenaar John O’Carroll kreeg zijn opleiding aan het Cornwall College of Art and Design. Hij nam daarna deel aan talloze nationale en internationale kunstmanifestaties zoals de Internationale Biënnale van Alexandrië ‘Discovering the Book’ (’05). Zijn werk werd ook op andere plaatsen in het buitenland getoond, waaronder de Holly Solomon Gallery in New York en de Britse ambassade en de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Cairo (’13).
In 2012 werd in het Rijksmuseum van Oudheden Leiden een expositie samengesteld door o.a. John O'Carroll met als titel Colours of Oasis. In 2015 exposeerde hij zijn werk in het Nederlands-Vlaams instituut in Cairo. Het jaar daarop nam hij deel aan de tentoonstelling Antropocine in het Eden Project te Cornwall. Afgelopen jaar was zijn werk te zien in de Circle Contemporary, een galerie voor actuele kunst bij Wadebridge in Cornwall.

Werk van O’Carroll bevindt zich in diverse particuliere collecties en in belangrijke bedrijfscollecties, zoals die van Akzo Nobel, AMC, VUmc, Loyens & Loeff, Accenture en de collectie van de NCM British Headquarters in Cardiff. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

John O’Carroll’s (Cornwall, 1958) recent work is built upon cumulated and curated impressions of the spaces through which he has traveled. With a studio in Dakleh Oasis (Egypt) and Cornwall, he is uniquely positioned to address and explore a range of landscapes, both cultural and physical. His work continues to be influenced by the culture and symbols contained in ancient Celtic manuscripts.His study of the structure and soil conditions of the Egyptian desert landscape, and the artifacts uncovered there, add depth and further reference in his paintings. The untamed Cornwall coast brings its own inspiration, as he depicts the water spattering against stone in sumptuous black, white and grey tones. In his systematic, compelling way, O’Carroll brings the most remarkable of these various worlds together.

 

O’Carroll makes prominent use of gold leaf, gesso and tempera in his latest series. These materials are also used in early Christian, Coptic iconography, the inspiration of his newest work. Beyond the Coptic tradition, O’Carroll’s work has also been shaped by early icons of St. Katherine monastery, a Greek Orthodox edifice located in the Sinai desert where he lived for a time among the monks. In addition to gold leaf, O’Carroll has also integrated copper leaf into his paintings, enhancing its oxydation process to striking effect. Using these exceptional, delicate materials, O’Carroll creates a spectacular interpretation of the various landscapes he occupies. The Cornwall coast is as distant from human civilization as the Egyptian oasis, as the climate and soil conditions of both spaces make living a near-impossible challenge. As an artist, he experiences these landscapes and their histories as opportunities to reflect and meditate. In the exhibition at Galerie Roger Katijk, O’Carroll additonally displays wooden objects found during excavations of the Dakleh Oasis Project, for which O’Carroll is architectural illustrator. Also included in this exhibition are 3D prints of a Paleolithic bow O’Carroll found in the Sahara.

 

The Bristish artist John O’Carroll trained at Cornwall College of Art and Design. Following his studies, he took part in numerous national and international art events, such as the International Biennale of Alexandria ‘Discovering The Book’ (2005). His work has been displayed in many spaces abroad, including the Holly Solomon Gallery in New York City, and in Cairo at both the British Embassy and the residence of the Dutch ambassador (2013).

In 2012, the Rijks Museum of Antiquities in Leiden included John O’Carroll among other artists in the ‘Colours Of Oasis’ exhibition. In 2015, he was featured at the Nederlands-Vlaams Institute in Cairo. The following year he took part in the ‘Antropocine’ exhibition of the Eden Project in Cornwall. This past year, his work was shown in Circle Contemporary, a gallery in Wadebridge, Cornwall.

Cornwall’s work can be found in a range of private collections as well as significant corporate collections, such as those of Akzo Nobel, AMC, VUmc, Loyens & Loeff, Accenture and the NCM British Headquarters in Cardiff.

 

 

Artworks

'PLACE - Horizon', 2018
'Place 1', 2018
'Place II'
'Place III', 2018
'Place IV', 2018
'PLACE', 2018
Palaeolithic hand axes